កីឡាដើម្បីសុខភាព

ដើម្បីជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់នូវការបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះទូទៅតាមកម្រិតភូមិសិក្សា និងដើម្បីជាចំណងអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស ដែលបានបញ្ចប់កម្រិតថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ដោយជោគជ័យនៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង