កិច្ចប្រជុំលោកគ្រូ អ្នកគ្រូបង្គោលថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២

កិច្ចប្រជុំលោកគ្រូ អ្នកគ្រូបង្គោលថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលោកគ្រូ អ្នកគ្រូបង្គោលថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២ ស្តីអំពីការប្រមូលរបាយការណ៍សិស្សត្រៀមសម្រាប់កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស ដើម្បីត្រៀមលក្ខណជួបជាមួយនឹងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សប្រចាំឆមាសទី១ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ លោកគ្រូត្រៀមលក្ខណដូចជា ប្រមូលរបាយការណ៍សិស្ស រៀបចំឯកសារត្រៀមជួបអ្នកអាណាព្យាបាល ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការផ្សេងៗក្នុងកម្មវិជំនួបអ្នកអាណាព្យាបាល។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង