កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦ ស្តីពីការប្រមូលព័ត៌មាន និងត្រៀមការងារសម្រាប់ការប្រឡងឆមាសពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦ ស្តីពីការប្រមូលព័ត៌មាន និងត្រៀមការងារសម្រាប់ការប្រឡងឆមាសពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦ ស្តីពីការប្រមូលព័ត៌មាន និងត្រៀមការងារសម្រាប់ការប្រឡងឆមាសពាក់កណ្តាលឆមាសទី១។​

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង