កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ស្តីពី៖ តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ស្តីពី៖ តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ស្តីពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២ ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង