កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីចន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិដើម្បីតៀមប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ និងពីភាក្សាបញ្ហាទូទៅ ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង