កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែធ្នូ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ ដល់បឋមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែធ្នូ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ ដល់បឋមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែធ្នូ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ ដល់បឋមសិក្សា។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង