កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំប្រចាំខែវិច្ឆិកា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំប្រចាំខែវិច្ឆិកា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំប្រចាំខែវិច្ឆិកា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង