ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី៩ ។ ការប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដេាយមានការយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ពីគណៈកម្មការនៃការប្រឡង។ សិស្សនុសិស្សបានគោរពលក្ខខណ្ឌប្រឡងនិងខិតខំយា៉ងសកម្មចំពោះការប្រឡងនេះ។ 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង