ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

១. ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩​ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦

២. ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥​ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ថ្នាក់៧ ដល់ថ្នាក់ទី៩
៣. ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥​ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ថ្នាក់១០ ដល់ថ្នាក់ទី១២

៤. ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ គ្រប់ជំនាញ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង