ការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦

ការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំង៦សាខា បានរៀបចំការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសលើកទី២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ តាមសាខារៀងៗខ្លួន។ កម្មវិធីប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសទី២ ប្រព្រឹត្តទៅចំនួនបីថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ តាមរយៈការប្រឡង សិស្សានុសិស្សអាចវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីដឹងពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់ខ្លួន សម្រាប់ឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូជួយជំរុញបន្ថែមនូវចំនុចខ្វះខាត។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង