ការប្រឡងតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការប្រឡងតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ ប្រមាណ២០នាក់ បានចូលរួមការប្រឡងតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩
សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង