ការប្រឡងឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ និងទី១១

ការប្រឡងឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ និងទី១១

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ និងទី១១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង