ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ដល់១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំង៦សាខា បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ តាមសាខារៀងៗខ្លួន។ ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ នេះធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ហើយការប្រឡងឆមាសនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗអនុរក្សមានការតឹងតែង ម៉ត់ចត់ចំពោះបេក្ខជន មិនអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចម្លង ឬបើកឯកសារមើល និងប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង