ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ
ប្រមាណ ជិត៤០នាក់ បានចូលរួមការប្រឡងឆមាសលើកទី១
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦​ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង