ការប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីសិក្សារៀនត្រៀម និងការរៀបចំផែនការការងារកំឡុងពេលវិស្សមកាល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីសិក្សារៀនត្រៀម និងការរៀបចំផែនការការងារកំឡុងពេលវិស្សមកាល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីសិក្សារៀនត្រៀម និងការរៀបចំផែនការការងារកំឡុងពេលវិស្សមកាល ។ គោលបំណងនៃការប្រជុំនេះគឺដើម្បីផ្តល់ព៍ត័មានលំអិតអំពីដំណើរការបង្រៀននិងគោលការណ៏សំខាន់ៗមួយចំនួនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសំរាប់ការរៀនត្រៀម នឺង ថ្នាក់បំប៉ន។

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង