ការប្រកួតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការប្រកួតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣។​  គោលបំណងនៃការជ្រើសរើសនេះគឺដើម្បីជ្រើសរើសយកសិស្សនុសិស្សដើម្បីរៀបចំក្រុមមួយក្នុងការរៀបចំធ្វើការងារដែលទាក់ទងនឺងព័ត៍មានរបស់សាលា។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង