ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ “ក” ស្តីពី៖ ការពណ៌នាអំពីមនុស្ស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ស្តើង សុណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ “ក” ស្តីពី៖ ការពណ៌នាអំពីមនុស្ស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ស្តើង សុណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ “ក” ស្តីពី៖ ការពណ៌នាអំពីមនុស្ស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ស្តើង សុណារី ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង