ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥ “ក” ស្តីពី៖ សម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ យន់ ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥ “ក” ស្តីពី៖ សម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ យន់ ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥ “ក” ស្តីពី៖ សម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ យន់ ថា។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង