ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦ “ក” ស្តីពី៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ធូ សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦ “ក” ស្តីពី៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ធូ សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំ ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦ “ក” ស្តីពី វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ធូ សុទ្ធាវី។ ការទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗនិងវិធីសាស្រ្តបង្រៀនល្អៗគឹពិតជាមា នសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ការបង្រៀន។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង