ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី បម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី បម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

នៅថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាយុដល់សិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញគឺដើម្បីផ្តល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាយុសម្រាប់សិស្សានុសិស្សឱ្យយល់ពីកត្តាមួយចំនួនដែលពួកគេនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយ និងអារម្មណ៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរវ័យរបស់ពួកគេ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង