ការទិនានរឿង របស់អ្នកគ្រូ តង់ ក្រឹម និងអ្នកគ្រូ គី ស្រីនិច ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទីបអាមេរិកាំង

ការទិនានរឿង របស់អ្នកគ្រូ តង់ ក្រឹម និងអ្នកគ្រូ គី ស្រីនិច ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទីបអាមេរិកាំង

នៅថ្ងៃអង្ការទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទីបអាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការនិទានរឿងដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ តង់ ក្រឹម និងអ្នកគ្រូ គី ស្រីនិច សំរាប់ថ្នាក់មតេ្តយ្យ។​ ការទិនានរឿងនេះអាចជួយបង្កើនចំណេះដឹង ជំនាញស្តាប់ និងនិយាយរបស់សិស្សានុសិស្ស។​ សិស្សានុសិស្សអាចរីករាយជាមួយតួអង្គប្លែកៗនិងកំប្លែងៗតាមរយះរូបភាពនៅក្នុងសៀវភៅ ហើយសិស្សានុសិស្សអាចរៀនពីតំម្លែអប់់រំបន្ទាប់់ពីស្តាប់ការនិទានរបស់អ្នកគ្រូ។

On Tuesday, June 21, 2022, American Intercon School, Chak Angre campus held storytelling led by teachers Tang Kroem and Ky Sreynich for kindergarten. The storytelling can improve students’ knowledge, listening, and speaking skills. They can enjoy seeing different and funny characters and learn the moral of the book at the end by their teachers. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង