ការតម្រង់ទិសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកថ្មី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការតម្រង់ទិសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកថ្មី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការតម្រង់ទិសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកថ្មី ។ ការតម្រង់ទិសនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្មី សំរាប់ការបង្រៀន និង​ការងាររដ្នបាលផ្សេង​ៗផងដែរ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង