ការចែក​រង្វាន់​​ដល់​​សិស្ស​​ឆ្នើម​​ប្រចាំឆមាសទី១

ការចែក​រង្វាន់​​ដល់​​សិស្ស​​ឆ្នើម​​ប្រចាំឆមាសទី១

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Maternity Baby Solution (MBS) បានចូលរួមឧបត្ថម្ភចែករង្វាន់ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងទំាងបីសាខានៅតាមសាខារៀងៗខ្លួន ដល់សិស្សឆ្នើមប្រចាំឆមាសទី១។

កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សានុសិស្សបន្តការខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រនៅក្នុងវិស័យអប់រំឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង