ការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សា G-Mail របៀបផ្ញើ mail និងប្រើប្រាស់ mail ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សា G-Mail របៀបផ្ញើ mail និងប្រើប្រាស់ mail ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានចែករំលែកស្តីពីការសិក្សា G-Mail របៀបផ្ញើ mail និងប្រើប្រាស់ mail ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា ។ ការផ្ញើ mail និងប្រើប្រាស់ mail ពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង