ការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សាកម្មវិធី Record video ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងរបៀបដាក់អក្សរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សាកម្មវិធី Record video ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងរបៀបដាក់អក្សរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ថសុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សាកម្មវិធី Record video ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងរបៀបដាក់អក្សរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា។ ការចែករំលែកនេះពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការទទួលបានពីរបៀប Record video ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងរបៀបដាក់អក្សរចំពោះការបង្រៀនផ្សេងៗនាពេលខាងមុខដល់សិស្សានុសិស្ស។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង