ការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សា Google Docs និង Google Sheets ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកស្តីពីការសិក្សា Google Docs និង Google Sheets ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានចែករំលែកស្តីពីការសិក្សា Google Docs និង Google Sheets ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ គុណ ប៊ុន្ថា។ បច្ចេកវិទ្យាពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់ការងារទំនាក់ទំនងនិងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជាបានទទួលនូវចំណេះដឺងថ្មីៗសំរាប់ការងាររបស់ពួកគាត់។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង