ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ របៀបបង្រៀនការសរសេរកថាខណ្ឌសម្រាប់កម្រិតដំបូង ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដោយលោកគ្រូ មិត្ត សុខរស់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ របៀបបង្រៀនការសរសេរកថាខណ្ឌសម្រាប់កម្រិតដំបូង ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដោយលោកគ្រូ មិត្ត សុខរស់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពីរបៀបបង្រៀនការសរសេរកថាខណ្ឌសម្រាប់កម្រិតដំបូង ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដោយលោកគ្រូ មិត្ត សុខរស់។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងរបៀបនៃសរសេរកថាខណ្ឌ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង