ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការពិពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់គ្រូ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដោយលោកគ្រូ ហេង សុត្ថារ័ត្ន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការពិពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់គ្រូ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដោយលោកគ្រូ ហេង សុត្ថារ័ត្ន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពីការពិពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់គ្រូ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដោយលោកគ្រូ ហេង សុត្ថារ័ត្ន។ ការទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗនិងវិធីសាស្រ្តបង្រៀនផ្សេងៗគឺពិតជាសំខាន់សំរាប់ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។​

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង