ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការបង្រៀនវាក្យសព្ទដល់មនុស្សពេញវ័យ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ សំ អ៊ុនតាក់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការបង្រៀនវាក្យសព្ទដល់មនុស្សពេញវ័យ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ សំ អ៊ុនតាក់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពីការបង្រៀនវាក្យសព្ទដល់មនុស្សពេញវ័យ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ សំ អ៊ុនតាក់ ។ ការចែករំលែកគឺពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូភាសាអង់គ្លេសក្នុងការបង្រៀនវាក្យសព្ទដល់សិស្សានុសិស្សនាពេលខាងមុខ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង