ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀន ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ គឹម ខេមា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀន ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ គឹម ខេមា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានផ្តល់ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀន ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ គឹម ខេមា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗពីការចែករំលែកនេះ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង