ការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា។ គោលបំណងនៃការចែករំលែកបទពិសោធនេះគឺការផ្តល់វីធីសាស្រ្តល្អៗដល់លោកគ្រូអ្នកដ៏ទៃទៀតសំរាប់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សនាពេលខាងមុខ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង