ការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ដោយអ្នកគ្រូ ស្ដើង សុណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ដោយអ្នកគ្រូ ស្ដើង សុណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលសុក្រ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ដោយអ្នកគ្រូ ស្ដើង សុណារី ។គោលបំណងនៃការចែករំលែកបទពិសោធនេះគឺការផ្តល់វីធីសាស្រ្តល្អៗដល់លោកគ្រូអ្នកដ៏ទៃទៀតសំរាប់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សនាពេលខាងមុខ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង