ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី៖ ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត ដោយវាគ្មិន លោកសាស្រ្តាចារ្យ ផាន់ ចាន់ពៅ មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី៖ ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត ដោយវាគ្មិន លោកសាស្រ្តាចារ្យ ផាន់ ចាន់ពៅ មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី៖ ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត ដោយវាគ្មិន លោកសាស្រ្តាចារ្យ ផាន់ ចាន់ពៅ មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង