ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពី៖ វិធីសាស្ដ្របង្រៀនរឿងនិទានតាម Online ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ ពោជ ពន្លឺ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពី៖ វិធីសាស្ដ្របង្រៀនរឿងនិទានតាម Online ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ ពោជ ពន្លឺ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលអង្គារ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពីវិធីសាស្ដ្របង្រៀនរឿងនិទានតាម Online ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សា ដោយលោកគ្រូ ពោជ ពន្លឺ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង