កម្មវិធី​សិស្ស​រៀន​ត្រៀម​ និង​សិស្ស​រៀន​ត្រៀមប្រឡង​ឡើងថ្នាក់​

កម្មវិធី​សិស្ស​រៀន​ត្រៀម​ និង​សិស្ស​រៀន​ត្រៀមប្រឡង​ឡើងថ្នាក់​

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកំាង សាខាចាក់អង្រែ  បានរៀបចំកម្មវិធីរៀនត្រៀម និងសិស្សរៀនត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់ចាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៩-២០២០។ ការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង គឺមានគោល​បំណងដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានសិក្សាត្រៀមចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៩-២០២០ និងដើម្បីរៀនត្រៀមពីមេរៀនដែលត្រូវសិក្សាក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ​ ។ ចំណែកឯសិស្សរៀនត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់ក៏មានឱកាសប្រឡងសងដែរដើម្បីឡើងថ្នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែរ។​​ ​លើសពីនេះ ក៏ដើម្បីឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងណែនាំសិស្សឱ្យបានជ្រួតជ្រាបពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា ស្គាល់ថ្នាក់រៀន មិត្តរួមថ្នាក់ ឈ្មោះគ្រូ មុខវិជ្ជាសិក្សា និងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់រយៈពេល០១ខែ ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

សកម្មភាពនៃកម្មវិធីសិស្សរៀនត្រៀម

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង