កម្មវិធីរំឭកគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី០៧-១១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីរំឭកគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី០៧-១១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៥ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានប្ររព្ធកម្មវិធីរំឭកគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី០៧ដល់ទី១២។ គោលបំណងចម្បងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឲប្អូនរំឭកនូវគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង​ ការសុំអភ័ទោសចំពោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដៃលប្អូនៗបានធ្វើខុសកន្លងមក។ លើសពីនេះទៅទៀតសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូបានសំដែងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ សិស្សានុសិ ស្សបានជូនកាដូរមួយចំនួនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផងដែរ។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង