កម្មវិធីបំណិនជីវិត មីគាវស៊ុប និងបង្អែមចេកខ្ទិះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិត មីគាវស៊ុប និងបង្អែមចេកខ្ទិះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត មីគាវស៊ុប និងបង្អែមចេកខ្ទិះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី។ ក្រៅពីការរៀនក្នុងថ្នាក់ជំនាញធ្វើម្អូបនិងបង្អែមជាជំនាញមួយដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ បន្ចាប់ពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់បំនិនជីវិតជាកម្មវិធីមួយបន្តែមទៀតសំរាប់ប្អូនៗទទួលបានចំណេះដឹងនិងរបៀបធ្វើម្អូបជាក់ស្តែងសំរាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីប្អូនៗយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង