កម្មវិធីបំណិនជីវិត បាយឆាសាច់គោ លតឆា និងបង្អែមល្ពៅ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិត បាយឆាសាច់គោ លតឆា និងបង្អែមល្ពៅ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងែអង្គារ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត បាយឆាសាច់គោ លតឆា និងបង្អែមល្ពៅ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី។ ជំនាញធ្វើម្អូបនិងបង្អែមជាជំនាញមួយដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ បន្ចាប់ពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់បំនិនជីវិតជាកម្មវិធីមួយដែលផ្តល់ចំណេះដឹងនិងរបៀបធ្វើម្អូបជាក់ស្តែងសំរាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីប្អូនៗយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង