កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការសង្កេតផ្លែស្រកានាគ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូឡុច ស្រីឡា និងអ្នកគ្រូ សេង លក្ខណា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការសង្កេតផ្លែស្រកានាគ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូឡុច ស្រីឡា និងអ្នកគ្រូ សេង លក្ខណា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

នៅថ្ងៃពុធទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា“ខ”មានការបង្រៀន សិស្សស្តីអំពីការសង្កេតផ្លែស្រកានាគដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ឡុច ស្រីឡា និងអ្នកគ្រូ សេង លក្ខិណា។ ការសិក្សាមិនមែនគ្រាន់តែជាការរៀនសូត្រឱ្យចេះចាំអក្សរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវសិក្សាគ្រប់អ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួន។ ក្នុងនេះមានបំណិនជីវិតអំពីការសង្កេតទៅលើរុក្ខជាតិ ឬផ្លែឈើផ្សេងៗជាមេរៀនសម្រាប់សិស្សអាចសង្កេតពីរបៀបតាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូដើម្បីឱ្យពិនិត្យ សង្កេត និងស្គាល់ច្បាស់អំពីផ្លែឈើហូបផ្លែ និងបានភ្លក្សរសជាតិនៃផ្លែឈើថែមទៀតផង។ នេះជាមេរៀនមួយរបស់គ្រូជាបទពិសោធន៍ដែលពួកគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង