កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ខាត់ណាទឹកភ្នែក ឆាឡុកឡាក់ និងបង្អែមត្រសក់ស្រូវ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុក ច័ន្ទដារ៉ា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ខាត់ណាទឹកភ្នែក ឆាឡុកឡាក់ និងបង្អែមត្រសក់ស្រូវ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុក ច័ន្ទដារ៉ា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត ខាត់ណាទឹកភ្នែក ឆាឡុកឡាក់ និងបង្អែមត្រសក់ស្រូវសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុក ច័ន្ទដារ៉ា។ ក្រៅពីការរៀនក្នុងថ្នាក់ជំនាញធ្វើម្អូបនិងបង្អែមជាជំនាញមួយដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ បន្ចាប់ពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់បំនិនជីវិតជាកម្មវិធីមួយបន្តែមទៀតសំរាប់ប្អូនៗទទួលបានចំណេះដឹងនិងរបៀបធ្វើម្អូបជាក់ស្តែងសំរាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីប្អូនៗយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង