កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី តុងយ៉ាំ មាន់ដុតកូកា និងបង្អែមចាហួយខ្មៅ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ខួច ភារុណ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី តុងយ៉ាំ មាន់ដុតកូកា និងបង្អែមចាហួយខ្មៅ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ខួច ភារុណ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃ ចន្ទទី​២៥​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត តុងយ៉ាំ មាន់ដុតកូកា និងបង្អែមចាហួយខ្មៅ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០  បង្រៀនដោយលោក ខួច ភារុណ ។ ក្រៅពីការរៀនក្នុងថ្នាក់ជំនាញធ្វើម្អូបនិងបង្អែមជាជំនាញមួយដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ បន្ចាប់ពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់បំនិនជីវិតជាកម្មវិធីមួយបន្តែមទៀតសំរាប់ប្អូនៗទទួលបានចំណេះដឹងនិងរបៀបធ្វើម្អូបជាក់ស្តែងសំរាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីប្អូនៗយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង