កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី​១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី​១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី​២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី១។ គោលបំណងបោះតែនតិ៍គឺសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ទាប់ពីមេរៀននៅក្នុងថ្នាក់។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង