កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ សលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំ កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា។ គោលបំណងបោះតែនតិ៍គឺសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ទាប់ពីមេរៀននៅក្នុងថ្នាក់។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង