ជំនាញកុំព្យូទ័រ

បច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិមួយមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យ។ការប្រើ កុំព្យូទ័រ គឺជាជំនួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាលការសិក្សារៀនសូត្រ ការស្រាវជ្រាវ និងការទទួលបាននូវ ព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោក។ ដោយឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងជីវភាពរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃ និងអាជីពការងារ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ ចូលក្នុងកម្មវិធី សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅរបស់សាលា ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះប្រើប្រាស់នូវកុំព្យូទ័រ និងសារ គមនាគម៍ឱ្យស្របទៅតាមការវិវឌ្ឍននៃបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងពេលអនាគត។

បឋមសិក្សាមានកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោម ៖
 1. ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះលើផ្នែកទន់ និងផ្នែករឹង
 2. របៀបប្រើគណនាក្នុងកុំព្យូទ័រ (Calculator)
 3. Gcompris
 4. Tux Paint
 5. Paint
 6. Windows Explorer
 7. Display desktop
 8. Typing
 9. Microsoft Office Word
 10. Microsoft Office PowerPoint
មធ្យមសិក្សាមានកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោម ៖
 1. Basic Level (MS. Office Word, Excel, PowerPoint, Intranet)
 2. MS. Office Word
 3. MS. Office Excel
 4. MS. Office Access
 5. Adobe Photoshop
Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង