កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី២៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី២៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី២៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦  ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង